gruene Trennlinie - - -
Sitz der Deutschen Esperanto Bibliothek
Germana Esperanto-Biblioteko / Deutsche  Esperanto-Bibliothek · Aalen
Kolokvo pri Esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj - Vieno 2007/10/19-20 - Utho Maier, Karl Heinz Schaeffer
La Germana Esperanto-Biblioteko. Hieraŭ, hodiaŭ – kaj kio morgaŭ?
18 jarojn en la nova hejmo Aalen. Historio, aktuala stato, perspektivoj. — tria eldono, aktualigita kaj reviziita de Utho Maier.
  Jen: projekciad-folioj por la prelego "resumo konciza"  

2007-09-17
2008-08-22
gruene Trennlinie - - -
 
  al la sekva!
Enhavo: Antaŭparolo pri tiu ĉi eldono tria
Enkonduko al la temo
Historio de Germana Esperanto Biblioteko
Aktuala stato
Perspektivoj
Resumo tipologia
Bibliografio kaj fontoj
  Antaŭparolo pri tiu ĉi eldono tria kaj ties resumo:

- „resumo“ pri „La stato de la Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen fine de 2007“

-
adapto aktualiga al la nuna stato por la kolokvo en Vieno pri Esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj

  al la sekva! re al enhavlisto!
Enkonduko al la temo

ek de komenco prosperis la Esperanta libro-produkt­ado:

1888 - jam 29 libroj
1895 - 75 libroj
1912 - entute 1.989 Esperanto-libroj. [1]

multaj bibliotekoj kolektas Esperanto-librojn aŭ – pli ĝenerale – librojn pri planlingvoj aŭ interlingvistiko,

eble neniu disponas pri ĉiuj Esperanto-eldon­aĵoj (?)

grandaj Esperanto-biblio­tekoj (krom nia): [2]

Barlaston (Biblioteko Butler [3] de la Brita Esperanto-Asocio),
IEMW en Vieno [4],

 Sofio,
La Chaux-de-Fonds
kaj ĉe la Universala Esperanto-Asocio en Roterdamo la Biblioteko Hector Hodler [5].

rimarkindaj havaĵoj en Germanujo:

Baye­ri­sche Staatsbibliothek (Bavara Ŝtata Biblioteko) en Munke­no [6]
kaj krome la bibliotekoj de la universitatoj
Kolonjo, Munkeno, Saarbrücken [7] kaj Frankfurto

plej ampleksa kole­kto en Germanujo:
Biblioteko de la Germana Esperanto-Instituto, kiu de 1989 nomiĝas Germana Esperanto-Biblioteko Aalen (Biblioteko de la Germana Espe­ranto-Instituto).

  al la sekva! re al enhavlisto!

 

[1]  Laŭ A. BURKHARDT 1977, p. 33.
[2]  La situacion ĝis 1980 priskribas M. GJIVOJE.
[3]
  Kp.  ”http://www.biblbut.org” kaj ”http://www.biblbut.org/html/mcb.html”.
[4]
  Kp.  ”http://www.onb.ac.at/sammlungen/­plansprachen/index.htm” kaj la presitajn katalogojn de H. STEINER kaj W. HUBE.
[5]
  Kp. ”http://ttt.uea.org/esperanto_p/servoj/biblioteko.html”.
[6]
  [tiu rimarko temis pri R. HAUPENTHAL;  mi forigis ĝin laŭ postulo de R. Haupenthal / 2008-08-22/um]
[7]
  Kp. la katalogon de R. HAUPENTHAL 1977.

  al la sekva! re al enhavlisto!

 
Historio de Germana Esperanto-Biblioteko [8]

1906 d‑ro Albert Schramm [9] (1880-1937) komencis helpi dum la restarigo de Esperanto-societo Dresdena

unua oficiala Esperanto-Biblioteko en Germanujo estis la Biblioteko de la Saksa Esperanto-Instituto,

fondita de Schramm en Aŭgusto 1908:

je la 12-a de Novembro 1908,
la Saksa Ŝtato agnoskis la Esperanto-Instituton
kaj ankaŭ ties bibliotekon

grava financa sub­tenanto por la biblioteko:

Albert Steche (1862-1943) [10], inter 1909 kaj 1918 membro de la Saksa Parlamento

 nova nomo post la unua mondmilito:
”Esperanto-Instituto por la Germana Regno”

nova direktoro: Jo­han­nes Dietterle (1866-1942) [11]

15.07.1936:
ĉiuj asocioj de artefaritaj lingvoj estis dissolvitaj,
do fino de la Esperanto-Instituto

por eviti la ma­kulaturigon:
Prusa Ŝtata Biblioteko en Berleno trans­prenis don­ace [12] la pli ol 3 mil bibliotekajn unuojn, kie ili ankoraŭ hodiaŭ troviĝas

sukcesa savo de forbruligado, sed tamen perdo por ni  [13] [14]

 

  al la sekva! re al enhavlisto!

 

9-a de Januaro 1948 en Munkeno:
re­fon­do de Germana Esperanto-Instituto

modesta bazo:
- donac­oj de eks­ter­landaj Esperanto-organizaĵoj kaj de Ger­ma­naj Esperantistoj,
- kaj plene la biblio­tek­oj de Siegfried Ziegler (1902-1984, Munkeno), Leo Blaas (1891-1951, Inns­bruck), Felix Epstein (1882-1982, Ham­bur­go) kaj Hans Rausch (    -1988, Kolonjo)

1953:
Siegfried Ziegler, estro de la Germana Esperanto-Instituto,  rezignas pri sia ofico
sekvo: 
- fermo de la biblioteko
- de­po­no en diversaj „Munkenaj keloj”

 

1967: la Germana Esperanto-Asociola decidis rekonstrui la bibliotekon de la Germana Esperanto-Instituto:
- establo de biblioteko kun daŭra funkcio
- bazo: la skatolaj havaĵoj restintaj en Munkenaj keloj

nova direktoro: pastoro Adolf Burk­hardt (1929-2004)

3-a de Novembro 1967: komenco kun 185 kg da libroj, kome broŝuroj kaj gazetoj en 17 skatoloj, sen ordo kaj nur parte markitaj

klasifa laboro ek de somero 1968, kune kun Reinhard Haupenthal (1945-    ): apliko de Universala  Dekuma Klasifo (UDK) en formo adaptita al Esperantaj temoj, kiun siatempe por la bibliote­ko de la Brita Esperanto-Asocio proponis Montagu Christie Butler (1884-1970). [15]

  al la sekva! re al enhavlisto!

 

aldono de krom-signoj (sigloj) por klare distingi inter libroj, gazetoj ktp. en maniero, kiu similas al tiu de Montagu Christie Butler

sur-papera
slip­ara katalogo ek de 1968

forigo de  la gazetoj el la elektronika katalogo "libroj" kaj registrdao en aparta katalogo, iom modifita pro adapto al ties specifaj bezonoj

du katalogoj: AAGAZ pri la registritaj gazetoj kaj AALIB pri la libroj (aŭ pli precize: la resto en nia bretaro)

 


A

afiŝoj kaj kalendaroj grandformataj

 

TC

Kompaktdiskoj, CD

AR

Arkivaĵoj

 

TD

(son-)diskoj

E

Esperanto

 

TK

(son-)kasedoj

LB

el la biblioteko
de Leo Blaas

 

TM

mini-diskoj

P

aliaj planlingvoj

 

TS

softvaro, diskedoj

TAS

Trovebla ankaŭ sub
(do kvazaŭ montrilo)

 

TV

videobendoj
kaj –kasedoj

TB

(son-)bendoj

 

X

titoloj kun aŭtografoj


  al la sekva!  re al enhavlisto!

 

post emeritiĝo de Burkhardt:
trans­lokigo al Aalen, kontrakto inter la urbo Aalen kaj la Germanaj Espe­ranto-institucioj, unue valida por 10 jaroj

la stato de la biblioteko de tiam: daŭra pruntaĵo al la urbo Aalen; proprietulo restas la Germana Esperanto-Instituto

solena subskribo sur tiu kontrakto je 08.07.1989

 

je 15-a de Decembro 1989: solena inaŭguro de la Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen

samtempe preta: la unua presita katalogo en libroformo, baze de la laboro de Martin Weichert (per  DBase3)

bonvena donaco de la urbo: nova ”Kom­pak­tus”-bretaro en valoro de 30 mil Germanaj markoj kaj ĉiujara buĝeto de 3 mil markoj

  al la sekva! re al enhavlisto!

 

[8]    Pri la historio de la biblioteko kp. A. BURKHARDT 1977, 1994.
[9]  Pri Schramm kp. R. HAUPENTHAL 1983, 1985, 1987.
[10]  Pri Steche kp. J. DIETTERLE.
[11]  Pri J. Dietterle kp. H.-B. DIETTERLE 2000 kaj 2001.
[12]  U. LINS 2000.
[13]  Taksebla laŭ Verzeichnis der Königlich Sächsischen Esperanto-Bü­che­rei 1918.
[14]  A. SZIMKAT [t.e. R. HAUPENTHAL].
[15]  M. C. BUTLER 1950.

  al la sekva! re al enhavlisto!
 

 

re al enhavlisto!Aktuala stato

komparo de la kvanto (havaĵo) je diversaj datoj:
1.200 titoloj en 1918,
3.000 titoloj en 1936,
2.000 titoloj en 1967,
10.000 titoloj en 1989
kaj fine de 2007 preskaŭ 41.000 bibliotekaj unuoj

regula buĝeto baze de urbo Aalen kaj Germana Esperanto-Aocio

regule 5 kunlaborantoj, honor­ofice:
Helga Czirn-Terpitz, Jürgen Bauer, Hedwig Schaeffer kaj Karl Heinz Schaeffer (financoj, afergvidanto), krome
Dipl.-Inĝeniero kaj Dipl.-Teologo Utho Maier (
nova direktoro, komputoraj laboroj kaj pro­blemoj)

taŭga nova hejmloko, ŝatata de ĉiuj, ĉu uzantoj, ĉu servantoj, ĉu urbaj instancoj, ĉu Espe­rantistoj

modela kunlaboro kun la urba biblioteko kun multaj servoj, ekz. libro­riparoj aŭ uzad de laborkabinetoj, de kopiiloj kaj servoj de tele­prunt­ado

 stato de kata­lo­go
elektronika:
en 1989: 6.656 bib­lio­te­k­aj unuoj laŭ stato de 1985 (spicita per tajperaroj, sed tamen jam efike uzebla)

nun, post 18 jaroj: atingos
baldaŭ la kvanton de 21.000 kurantaj numeroj

tio signif­as: tiom da diversaj titoloj en la bibliote­ka stoko,  kun duaj aŭ triaj ekzempleroj

fino de aktuala slipara katalogo (sur papero),
ĉar intertempe la elektronika katalogo enhavas
ĉion

daŭra kresko de aparta katalogo pri la gazetaro

inter la libroj
nun tute ne plu enestas ekzempleroj de la iamaj klasifo-formoj ”F”, ”G” kaj ”L”

en 2003 tiu ĉi katalogparto jam enhavis pli ol 2.300 gazetojn (parte kompletajn jarkolektojn, ofte pli ol du­foje, parte nur unuopajn kajerojn el iu ajn jaro)
 

  al la sekva! re al enhavlisto! 

presita katalogo ”Gazetoj” je stato de Aprilo 2002
kun 2185 titoloj

fine de 2006:
6.221 kompletaj jarkolektoj, krom 1.934 duoblaj

plia sta­ti­stiko (sen nombroj):
regule alvenas petslipoj el la teleprunta reto
apenaŭ okazis ne-
kontentige plenumeblaj petoj

la plej komp­le­ta (Germana) biblioteko pri Esperantologio,  inter­ling­visti­ko kaj la diversaj planlingvoj (?)

amplekso de nia biblioteko baldaŭ atingos la kvanton de 40 mil bibliote­kaj unuoj

plej aktualaj informoj pri la stato de niaj katalogoj:
ne plu surpapera katalogo kom­pleta (je iu iom freŝa dato) 

AAGAZ:
por la ĉe-breta­ra laboro ni en februaro 2007 presis liston de AAGAZ, kiu havis ĉirkaŭ 500 paĝojn

AALIB:
pres­ante liston de mallongigitaj titoloj (por interna uzado, en decembro 2006) ni atingis jam la amplekson de 1.595 paĝ­oj
do: rezigno pri produktado de tia listo (eble pli ol la dekobla amplekso)

 

AALIB:
pres­ante liston de mallongigitaj titoloj (por interna uzado, en decembro 2006) ni atingis jam la amplekson de 1.595 paĝ­oj
do: rezigno pri produktado de tia listo (eble pli ol la dekobla amplekso)

Tamen
nun haveblaj: 2 dosieroj en nia retejo

  1. listigo de AAGAZ je stato 2007-Aprilo-27 kaj
  2. listigo de AALIB je stato de 2007-Majo-01.

1-a kiel subteno por labo­ro de d-ro Árpád Máthé, preparanta gravan eldonon, nome superrigardon pri la tuta Esperanto-gazetaro, omaĝe al la antaŭ kvin jaroj mortinta Luis Hernández Yzal

= katalogo-datoj, apar­te prilaboritaj por pli konvena uzado,
legeblaj per la normala Notepad de Windows_XP aŭ la Unired de s-ano Jurij Finkel

enhavo libere uzebla

2-a, simile produktita, sed vere ege ampleksa

= katalogo-datoj,
NE plu prilaboritaj, sed ankaŭ legeblaj ...

Aalen fakte ne estas granda urbo kaj neniu kontestas,
ke la prizorgantoj de GEB estas amatoroj

  al la sekva! re al enhavlisto!
Perspektivoj

Germana Esperanto-Biblioteko Aalen
estas en bonaj manoj kun taŭga hejmo
kaj ĝuas favorajn kondiĉojn

 regula jara buĝeto de ĉirkaŭ 3.545 €

biblioteka (amatora) personaro estas je dispono

  al la sekva! re al enhavlisto!
Resumo tipologia lau „distingaj kriterioj kaj la tipologio“ proponitaj de Detlev Blanke [16] (1941-      ):

Tipo

kutima biblioteko, nek muzeo nek arkivo

Jura statuso

propraĵo de la Germana Esperanto-Instituto, kiu mem estas parto de la D.E.B. e.V. (Germana Esperanto-Asocio r.a.)

Amplekso

40 mil bibliotekaj unuoj, krome 6221 kom­pletaj gazet-jarkolektoj (plus 1934 du­oblaĵoj kaj multaj ne-kompletaj jarkolektoj)

Specialiĝo

Libroj kaj gazetoj en kaj pri la Internacia Lingvo Esperanto, krome: planlingvoj kaj lingvistiko

Registriĝo

katalogoj elektronikaj (libroj, gazetoj), tro ampleksaj por facile uzi en presita formo, rete havebla (kvankam ne ĉiam plej aktuale)

Kataloga tipo

―» registriĝo

Ordigo

laŭ Universala Dekuma Klasifo (UDK) en la formo adaptita al Esperantaj temoj, kiun siatempe proponis Montagu Christie Butler (1884-1970)

Flegateco

regule prizorgata flanke de volontuloj

Prizorgateco

―» flegateco

Priskribiteco

interrete per esperanto.de.nr, krome vidu nian bibliografian liston

Persona aliro

por scienca laboro post interkonsento kun la loka UEA-deligito, ne por vizitoj (biblioteko, nek muzeo nek arkivo!), ―» pruntservo

 

 

 

Pruntservo

prunteblaj estas la bibliotekaj unuoj post 1939 kaj la duoblaĵoj, prefere oni uzu la (inter-)nacian pruntoservon; la resto estas uzebla surloke ―» persona aliro

Aktualeco

kolekto daŭre aktualigata

Teknika ekipaĵo

bretaro en konvena ejo kun fajro-alarmiloj, komputoroj, kopiilo, laborĉambretoj (sen bindiloj, mikrofotiloj)

Tipo de ejo

facile trovebla, konvena, seka ―» teknika ekipaĵo

Memstareco

memstara kolekto de la Germana Esperanto-Intituto

Stabileco

―» memstareco, financoj

Financoj

regula buĝeto

Programfunkcio

sen eldonejo aŭ klerigejo, kvankam kelkfoje eldoniĝas informbroŝuroj k.s. kaj okazas seminarioj kunlabore kun la surloka popol-klerigejo

Prestiĝo

en la (inter-)nacia biblioteka pejzaĝo bone konata kaj registrita (kp. Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, vol. 7)

Kunlaboro

kontaktoj, kunlaboro kun aliaj bibliotekoj, interŝanĝo de duoblaĵoj, reciproka helpo ktp.

Uzateco

regule uzata (rekte per retleteraj kontaktoj kaj ―» pruntservo)

Geografia situo

relative facile atingebla (trafike)

  al la sekva! re al enhavlisto!

 

aparte gravaj kriterioj jura statuso kaj memstareco:

fakte la kolekto „loĝas“ sub la tegmento de la urbo­biblio­teko Aalen (tipo 3.1), kaj estas do relative memstara kolekto en komunuma aŭ urba biblioteko

subteno de la urbo Aalen,
en formo de ĉiujara buĝeto kaj disponigo de la ejo


[16] BLANKE 2007/2008.
 

la Germana Esperanto-Biblioteko Aalen
tamen estas kaj restos ĉiame
la posedaĵo de la Germana Esperanto-Instituto,
kiu mem estas jure iu institucio
de la Germana Esperanto-Asocio r. a.

do: tute memstara kolekto koncerne al la urbo kaj ties biblio­teko (ankaŭ tipo 5.2), estante
posedaĵo de nacia neŝtata organizaĵo

  al la sekva! re al enhavlisto!
Bibliografio kaj fontoj

BLANKE, Detlev: Esperantaj bibliotekoj kaj arkivoj – kelkaj problemoj.
Aperos en KAEST (2007 aŭ 2008?).

BRANDENBURG, Barbara: Die Esperanto-Bibliothek in Aalen. Kritische Überlegungen zu Geschichte, Aufbau und Funktion einer geisteswissenschaftlichen Spezial­bibliothek. Bonn: Fachhochschule für das öffentliche Bibliothekswesen 1995. 69 p. [026 BRA]

BURKHARDT, Adolf (1977): Die Bibliothek des Deutschen Esperanto-Instituts.
En: Deutsches Esperanto-Institut. Aufbau, Entwicklung, Leistungen. Augsburg: DEI 1977. 56 p., p. 33-38. [E 071.6 (43) TUC

BURKHARDT, Adolf (1994): Aalen. Deutsche Esperanto-Bibliothek.
En: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 7. Baden-Württemberg und Saarland. A-H. Hrsg. von Wolfgang Kehr. Hildesheim, Zürich, New York: Olms-Weidmann 1994. 309 p., p. 41-43. [027 HAN]

BUTLER, Montagu Christie: Klasifo de Esperantaj temoj. Bergen op Zoom: Esperanto-Film-Grupo 1950. 144 p. [025.45 BUT]

Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen: Einstiegsseite. URL: ”esperanto.de.nr” kaj ankaŭ: "http://esperanto-bibliothek.gmxhome.de/2001/einstieg.htm" [      ]

Dezimal-Klassifikation. Gesamtausgabe. Berlin: DNA 1934-1953. (FID; 196). Kp. ankaŭ interrete, URL: "http://www.%20udcc.org/bibliography.htm". [025.45]

Dezimal-Klassifikation. Dt. Kurzausg., 2., erw. u. verb. Aufl. Berlin: Beuth 1941 <Druck: April 1947>. 182 p. [025.4 DEZ]

al la sekva! re al enhavlisto!

DIETTERLE, Hans-Burkhardt (2000): Prof. Dr. Johannes Dietterle – Initiator für Esperanto.
En: Beiträge zur Geschichte der deutschen Esperanto-Bewegung. Berlin: Dt. Esperanto-Institut 2000. 62 p., p. 9-19. [      ]

DIETTERLE, Hans-Burkhardt (2001): Johannes Dietterle – Or­ga­nisator der wissenschaftlichen Arbeit für Esperanto (orga­niz­anto de scienca laboro por Esperanto).
En: Studoj pri interlingvistiko. Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke. Red. Sabine Fiedler, LIU Haitao.  Dobřichovice-Praha: Kava-Pech 2001. 736 p., p. 467-486 - Legebla ankaŭ interrete, URL: "http://esperantic.org/librejo/dbstudoj/32_DIETTERL.htm" [92 BLA]

DIETTERLE, Johannes (1921): Biografiaj notoj pri D-ro Steche kaj resumo de liaj poresperantaj artikoloj kaj alparoladoj.
En: La Vendreda Klubo. 11 diversaj originala artikoloj. Red. Johannes Dietterle. Leipzig: Hirt 1921. 115 p., parto aldona, p. 112-115. [812-8 DIE]

DIETTERLE, Johannes (1925): An die Mitglieder des Direk­toriums des Esperanto-Instituts für das Deutsche Reich. Jahresbericht 1924/25. Rechnungsabschluß 1924/25. Voranschlag des Instituts 1925/26. Leipzig: Esperanto-Institut, 1925. 2+9+6 p. [E 071.6 (43) "1925"]

FILL, Karl: Einführung in das Wesen der Dezimalklassifika­tion. 3., völlig neu bearb. Aufl. mit e. Anh.: Kleinst­ausgabe der Dezimalklassifikation. Berlin: Beuth, 1969. 102 p. (Deutscher Normenausschuß, Ausschuß für Klas­sifikation) [025.45.001.83]

FRANK, Otto: Die Dezimalklassifikation. Aufbau und Ar­beits­mittel. 3., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Dorotheen-Verl., 1960. 646NBSP,p. (Handbuch der Klassifikation ; H. 1) [025.45]

al la sekva! re al enhavlisto!

Germana Esperanto-Biblioteko (1989): Katalogo de la Bib­lioteko de Germana Esperanto-Instituto en Bissingen, Teck. Laŭ la datumoj, entajpitaj … 1985, surpaperig­ita … 1989 per programo <de> Martin Weichert. München: 1989. 299+81+108+15+18 p. [017.1 KAT]

Germana Esperanto-Biblioteko (1947): Katalogo pri Esperanto-gazetoj kaj -revuoj. 1918-1947 <kun multaj krajonaj kompletigoj de Adolf Burkhardt, montrantaj la kreskon de la periodaĵa kolekto en la unuaj jaroj post la restarigo de la biblioteko ĝis 1971>. München: Germ. Esp.-Bibl., 1947. 13 p. tajpitaj. [018.2 (05) GEB]

Germana Esperanto-Biblioteko Aalen (2002): Gazetoj. Listo de nia havaĵo ”gazet”. 1. eld. pres., ordigita laŭ klasifo, stato: n-roj 1-2185 de 2002 aprilo 02. <por la klasifa laboro aranĝita de Utho Maier.> Aalen: 2002. 406 p. <presita en 5 partoj per programo Komfort-Text 5.23 sur HP Laserjet 4+ kaj por estonta uzado nove aranĝita en programo Lars 5.62 kiel ”NOVGAZ”>. [ 017.1 AAL]

Germana Esperanto-Biblioteko Aalen (2006): Liste der Kurztitel unseres Buchbestands AALIB. Dezember 2006 [      ]

Germana Esperanto-Biblioteko Aalen (2007): Gazetoj. Listo de nia havaĵo AAGAZ. 2a eldono presita, ordigita laŭ klasifo. Stato: n-roj 1 ĝis 2319 de 19 februaro 2007. <… preparita de Utho Maier.> Aalen 2007. 468 p. [ 017.1 AAL]

GJIVOJE, Marinko: Konsultlibro pri Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj. Kun resumoj en ses lingvoj. Zagreb: Gjivoje 1980. 56 p. [026 :E GJI]

GJIVOJE, Marinko: Manlibro pri Esperanto en bibliotekoj. Zagreb: Gjivoje 1978. 33 p. [026 :E GJI]

HAUPENTHAL, Reinhard (1977): Katalogo de la planlingva literaturo de la Universitata Biblioteko Saarbrücken = Katalog der Plansprachenliteratur der Universitätsbib¬liothek Saarbrücken. Saarbrücken: SEB 1977. V, 50 p. [018.1 HAU]

HAUPENTHAL, Reinhard (1983): Albert Schramm (1880-1937). Ein vergessener Esperanto-Pionier.
En: Sindelfinger Jahrbuch 25. 1983, p. 234-242. [92 SCH]

HAUPENTHAL, Reinhard (1985): Albert Schramm (1880-1937) kaj lia korespondo kun Lazaro L. Zamenhof (1859-1917). Saarbrücken: Iltis 1985. 58 p. [92 SCH]

HAUPENTHAL, Reinhard (1987): Albert Schramm (1880-1937)[,] ein vergessener Esperanto-Pionier.
En: Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo. II. Es¬perantismo. La Laguna: Universidad de La Laguna 1987. 790 p., p. 259-273. [4 (08) SER]

al la sekva! re al enhavlisto!

HUBE, Walter; März, Herbert: Alfabeta katalogo pri la kole¬ktoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien. Parto II, literoj M-Z. Wien: IEMW 1975. 378 p. [018.1 HUB]

KING, Geoffrey: Biblioteka klasifiko de Esperanto. [Fotoko¬pio de la manuskripto laŭ ĝia stato je 1990.01.01.] London: TEBA, 1990. 67 p. [025.45 KIN]

Königlich Sächsische Esperanto-Bibliothek. Übersicht über den Stand der Bibliothek bei der Übergabe am 1. Aug. 1913. Leipzig: Königl.-Sächs. Esp.-Bibl. 1913. Fotoko¬pio de paĝoj 205-211. [017.1 KÖN]

Königlich Sächsische Esperanto-Bibliothek. [Fotokopiita] pa¬rto el la manskribita katalogo: Sekcio I. Andere Welt¬sprachen-Systeme. Sekcio K. Politische Anwendung des Esperanto. Leipzig: Königl.-Sächs. Esp.-Inst. ĉ. 1932. 84 fol. 21x30 cm. [017.1 KÖN]

LINS, Ulrich: Geschichte des Deutschen Esperanto-Insti¬tuts.
En: Deutsches Esperanto-Institut. Aufbau, Entwicklung, Leistungen. Augsburg: DEI 1977. 56 p., p. 19-27. [E 071.6 (43) TUC]

LINS, Ulrich: Zur Geschichte des Esperanto-Instituts in Sachsen 1908-1936.
En: Beiträge zur Geschichte der deutschen Esperanto-Bewegung. (Hrsg. von Martin Haase.) Berlin: Deutsches Esperanto-Institut 2000. 62 p., p. 20-29. [      ]

PABST, Bernhard: Marie Hankel. Esperanto-Dichterin, Organisatorin, Feministin. Bonn: Bernhard Pabst 2002. - Legebla interrete, URL: ”http://www.familienforschung-pabst.de/EspBiographien/EspBiogr/Hankel.pdf”

PORTMAN, Doug; KORALO: Biblioteka terminaro. Es¬peranta-angla-ĉina-franca-germana-hispana. Tutmonda Esperanta Bibliotekista Asocio. Pekino: Eldonejo de Ak¬ademiaj Revuoj, 1989. 240 p. [02 (03) POR]

SCHAEFFER, Karl Heinz (2002): Deutsche Esperanto-Biblio¬thek Aalen. Geschäftsbericht für das Jahr 2001. Aalen 2002. 3 p. [      ]
– Same havebla por ĉiu sekva jaro, ek de la jaro 2006 resume ankaŭ en la interreto, URL: ”http://esperanto-bibliothek.gmxhome.de/novajxoj/g_ber_06.htm”

SCHAEFFER, Karl Heinz (2003): La Germana Esperanto-Biblioteko. 15 jarojn en la nova hejmo Aalen. Historio, aktuala stato, persektivoj. Aalen 2003. 28 p. [026 KHS]

al la sekva! re al enhavlisto!

SCHRAMM, Albert: Sächsisches Esperanto-Institut zu Dres¬den. Bericht über das Jahr… Dresden [k. a.] 1909-1912. – 1908/09. 26 p. 1909. 16 p.; 1909/10. 1910. 16 p.; 1910/11. 1912. 8 p.; 1911/12 k. 1912/13. 1913. 12 p. [E 071.6 (43) BER]

STEINER, Hugo: Katalogo pri la kolektoj de Internacia Es¬peranto-Muzeo en Wien. Parto I, sistema katalogo pri la Esperanto-presaĵoj laŭ la Internacia Dekuma Klasifiko. Wien: Internacia Esperanto-Muzeo, 1957. 554 p. [017.1 STE]

STEINER, Hugo: Katalogo pri la kolektoj de Internacia Es¬peranto-Muzeo en Wien. Parto II, sistema katalogo pri la presaĵoj de la ne-Esperantaj artefaritaj lingvoj. Wien: IEMW, 1958. 93 p. [017.1 STE]

STEINER, Hugo: Alfabeta katalogo pri la kolektoj de Inter¬nacia Esperanto-Muzeo en Wien. Parto I, literoj A-L. Wien: IEMW 1969. 462 p. [018.1 STE]

SZIMKAT, Annakris [pseŭd. de HAUPENTHAL, Reinhard] (2004), Dokumentoj ĉirkaŭ la morto de unu biblioteko.
En: Esperante kaj ekumene. Festlibro por la 75-a naskiĝtago de Adolf Burkhardt. Schliengen: Iltis 2004. 368p., p. 201-210. [063.8 ESP]

TAKÁCS, Jozefo: Katalogo de la Esperanto-gazetaro. Jab¬lonné: Prazáth 1934. 168 p. [017 (95) TAK]

Verzeichnis der Königl. Sächs. Esperanto-Bücherei. (Dres¬den: Mimosa) 1918. 48 p. [017.1 KÖN]

WUNDERLICH, Elisabeth: La ŝtata saksa Esperanto-biblio¬te¬ko.
En: La Vendreda Klubo. 11 diversaj originala artikoloj. Red. Johannes Dietterle. Leipzig: Hirt 1921. 115 p., parto 10, p. 100-102. [812-8 DIE]

WUNDERLICH, Elisabeth: 25 Jahre Esperanto-Institut.
En: Germana Esperantisto 30 (1933), p. 188-190. [G3 GE]

ZILVAR, Peter: Bibliotekoj kaj muzeoj rilate al Esperanto.
En: Scienca Revuo 54, nr. 193(2003) kajero 2, p. 75-82. [      ]

  re al enhavlisto!
 
 gruene Trennlinie - - -

[ 07_09_17 / um - 2008-08-22] [dn=hdisk:\geb\retejo\bib\tekstoj\superrigardo_al_resumo_konciza.htm]
rete sub http://ega.gmxhome.de/superrigardo_al_resumo_konciza_v4.htm